5.12.04

Les biblioteques escolars en l'actualitat

L’estat actual de les biblioteques escolars és força preocupant ja que són una minoria els centres que compten amb aquest tipus d’equipament, i menys encara els que els tenen en unes condicions mínimes d’ús (personal amb dedicació exclusiva, catalogació del fons,...). Moltes vegades aquesta biblioteca es limita a una habitació petita, plena de llibres atrotinats, de la que ningú se n’encarrega i on es van a fer activitats que poc o res tenen a veure amb la lectura. Com diu José A. Gómez Hernández: "Al no mejorar sus colecciones, sus servicios a los estudiantes y sus recursos humanos o tecnológicos, con el mero paso del tiempo van quedando más obsoletas, lo que llevaría a hablar de retroceso. El retraso en la dotación y dinamización de estos servicios de información para el aprendizaje cada vez los margina y los aleja más de la vida del centro y de los escolares".
L’estudi Las Bibliotecas escolares en España: análisis de los resultados del estudio sobre su situación (1995-1996) ens fa un perfecta fotografia de quin és l’estat en que es troben aquestes biblioteques i la importància que se’ls hi dóna des dels centres:
Un 54% de les biblioteques de Primària i el 20% de les de Secundària tenien menys de 3000 documents al seu fons. El 67% no arriba a la recomanció mínima de 12 volums per alumne.
La distribució de materials de coneixement i imaginació està molt descompensada: un 70% són materials de ficció, quan aquest pecentatge hauria de correspondre als materials de coneixement.
Un 35.8% tenen el fons automatitzat i un 31% ordenava la col·lecció per matèries.
Només el 19.8% dels responsables tenia una formació mínima per fer el seu treball.
Del 54.3% de biblioteques que afirmaven tenir pressupost, un 39.8% estaba per sota dels 600 €.
Només un 40% de les biblioteques realitzen, puntualment, alguna activitat d’animació a la lectura.
Probablement, si les condicions d’aquests equipaments fossin unes altres, si des dels governs es regulés de manera explícita el funcionament d’aquests equipaments, i tothom fos conscient de l’aportació que pot fer a la vida del centre la biblioteca escolar, les estadísitques del nivell de lectura dels infants i joves potser serien diferents.
És per això que la biblioteca escolar ha d’esdevenir un punt de trobada per a la comunitat educativa, un espai on els alumnes i mestres puguin satisfer les seves necessitats informatives i a la vegada ser un dels elements claus en aquesta tasca de formació i animació a la lectura.