26.12.04

Les biblioteques i Google

Google en la seva expansió vol apropar-se a les biblioteques, com? Creant una gran biblioteca virtual que consistirà en escannejar diverses obres i fer-les accessibles a través de la web, novetat? NO!!! Ja fa molt temps que les biblioteques estan digitalitzan els seus fons...però com ara la iniciativa és de Google té molt ressó i es presenta com la gran solució a l'accés de la informació... què trist!!!

18.12.04

Pla de biblioteques escolars de la Generalitat

El dia 8 de desembre sortia publicat al diari Avui que la Generaliat està enllestint un programa de biblioteques escolars... a veure que serà, esperem que d'una vegada es faci una actuació en condicions i que d'una vegada es regulartizi la situació d'aquestes biblioteques, perquè s'està parlant molt de la importància de la lectura, del fet de llegir i crear hàbits lectors però no es dona als alumnes la possibilitat d'accedir-hi. No esteme començant la casa per la teulada? Què millor que la bilbioteca de l'escola per iniciar aquest hàbit? Què millor que una biblioteca ben dotada, amb personal qualificat i a jornada completa per poder extreure el màxim rendiment? Com els hi hem de fer entendre als polítics?.

11.12.04

Notíces tecnològiques II

Més notícies referents als navegadors:

- Diferents diaris on-line comencen a parlar de Firefox, el navegador de Mozilla que comença a fer-se un lloc entre els navegadors. Tot i que el percentatge d'ús és molt baix, es parla d'un 5%, val a dir que la tendència és a allunnyar-se d'IE. Val a dir que, mentre que existeixin pàgines que només es poden visualitzar amb IE, o algunes de les funcions només es poden fer i/o visualitzar amb IE, aquests navegadors ho tenen complicat.
- Altres notícies diuen que el nou IE serà de pagament.
Si voleu més informació:

6.12.04

Sobre el disseny web i l'arquitectura de la informació

En la revista Hipertext trobareu un magnífic article sobre el tema del disseny web on s'explica des de com fer la maquetació d'una web dins a la seva implementació i manteniment.

http://www.hipertext.net/web/pag206.htm

Notícies tecnològiques

Navegant per altres web he trobat notícies força interessants:

1er. Aparició de la versió beta de MSN Messenger 7

2n. Aparició del nou navegador de Netscape

3er. Altres llocs per crear Blogs i també GATUÏTS i en castellà!!!:

Blogia
Bloglines

4t.Qui no ha tingut problemes amb Outlook? Esteu cansats d'Outlook, us dóna problemes... probeu la nova versió del gestor de correu de Mozilla, el Thunderbird.


5è. Novetats a Hotmail. Ja sabeu que el servei de correu electrònic de Hotmail ha augmentat la seva capacitat de 2Mb a 250Mb, conseqüència de la guerra entre GMail, que començarà a funcionar a finals d'any, Yahoo i el seu servei de 100Mb. Ara, des de Hotmail, també es podran enviar missatges de fins a 10Mb!!! Ja tocava!!!!


De moment, res més.

5.12.04

Les biblioteques escolars en l'actualitat

L’estat actual de les biblioteques escolars és força preocupant ja que són una minoria els centres que compten amb aquest tipus d’equipament, i menys encara els que els tenen en unes condicions mínimes d’ús (personal amb dedicació exclusiva, catalogació del fons,...). Moltes vegades aquesta biblioteca es limita a una habitació petita, plena de llibres atrotinats, de la que ningú se n’encarrega i on es van a fer activitats que poc o res tenen a veure amb la lectura. Com diu José A. Gómez Hernández: "Al no mejorar sus colecciones, sus servicios a los estudiantes y sus recursos humanos o tecnológicos, con el mero paso del tiempo van quedando más obsoletas, lo que llevaría a hablar de retroceso. El retraso en la dotación y dinamización de estos servicios de información para el aprendizaje cada vez los margina y los aleja más de la vida del centro y de los escolares".
L’estudi Las Bibliotecas escolares en España: análisis de los resultados del estudio sobre su situación (1995-1996) ens fa un perfecta fotografia de quin és l’estat en que es troben aquestes biblioteques i la importància que se’ls hi dóna des dels centres:
Un 54% de les biblioteques de Primària i el 20% de les de Secundària tenien menys de 3000 documents al seu fons. El 67% no arriba a la recomanció mínima de 12 volums per alumne.
La distribució de materials de coneixement i imaginació està molt descompensada: un 70% són materials de ficció, quan aquest pecentatge hauria de correspondre als materials de coneixement.
Un 35.8% tenen el fons automatitzat i un 31% ordenava la col·lecció per matèries.
Només el 19.8% dels responsables tenia una formació mínima per fer el seu treball.
Del 54.3% de biblioteques que afirmaven tenir pressupost, un 39.8% estaba per sota dels 600 €.
Només un 40% de les biblioteques realitzen, puntualment, alguna activitat d’animació a la lectura.
Probablement, si les condicions d’aquests equipaments fossin unes altres, si des dels governs es regulés de manera explícita el funcionament d’aquests equipaments, i tothom fos conscient de l’aportació que pot fer a la vida del centre la biblioteca escolar, les estadísitques del nivell de lectura dels infants i joves potser serien diferents.
És per això que la biblioteca escolar ha d’esdevenir un punt de trobada per a la comunitat educativa, un espai on els alumnes i mestres puguin satisfer les seves necessitats informatives i a la vegada ser un dels elements claus en aquesta tasca de formació i animació a la lectura.

Un bon recurs anti-virus!!!

En la pàgina del Centro de Alerta Temprana, creat per l'antic Ministerio de Ciencia y Tecnologia, podreu trobar una gran quantitat d'informació sobre els virus, noms, grau de perillosistat, eines gratuïtes y moltes altres coses.

http://alerta-antivirus.red.es/

Per què han d'existir les biblioteques escolars?

Darrerament són molts els articles i comentaris que apareixen en els diferents mitjans de comunicació que tracten el tema de la importància de la lectura i la creació d’hàbits lectors, sobretot entre el públic més jove, un dels sectors de població que, segons les estadístiques, menys llegeix.

Un estudi realitzat per la Federación del Gremio de Editores indica que la freqüència de lectura a l’Estat espanyol va baixant cada any i ja són un 47.2% les persones que no llegeixen mai o gairebé mai perquè no els hi agrada llegir o prefereixen fer una altra cosa en el seu temps de lleure. En el públic jove, aquesta tendència a la baixa està clarament marcada en tant que un 65.1% dels joves d’entre 14 i 24 anys no llegeixen per les mateixes raons que s’han esmentat anteriorment. D’altra banda, un important percentatge dels joves que llegeixen durant el seu temps lliure, un 21.3%, ho fan únicament per motius relacionats amb els estudis. S’observa que la tendència de l’hàbit lector en aquest públic és a la baixa i s’està accentuant en els darrers anys en els que s’ha passat d’un 72.9% en 2001 a un 69.9% en 2003 de joves lectors i d’un 81.3% a un 73.4% en els nens de 6 a 13 anys.

Des de l’administració s’han engegat diferents campanyes per promoure la lectura. Un exemple d’aquestes iniciatives és el Plan de Fomento de la Lectura, impulsat pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, on es diu que: "El valor de la lectura es insustituible. Sin ella no es posible comprender la información contenida en los textos y asimilarla de un modo crítico. La lectura estimula la imaginación y ayuda al desarrollo del pensamiento abstracto. En la actual sociedad de la comunicación, caracterizada por la sobreabundancia de datos, la lectura comprensiva tiene un papel clave para convertir la información en conocimiento" i afegeix que s’han de "potenciar los instrumentos que faciliten la mejora de los hábitos de lectura, especialmente entre la población infantil y juvenil, considerando la lectura como una herramienta básica del aprendizaje".
També són freqüents, des de fan un temps, els spots publicitaris als mitjans de comunicació amb l’objectiu de promocionar i apropar els joves a la lectura. Tots som conscients de la importància de la lectura però no s’acaba de donar el pas definitiu que permeti aconseguir-ho.
És per això que, tot i que aquest interès per part de les administracions és molt lloable, abans s’haurien de crear i promocionar degudament les eines que poden ajudar a aconseguir a donar el salt que es demana en favor de la lectura i s’haurien de trobar mitjans que facilitessin al màxim aquest contacte, sobretot en els adolescents que "necessiten una atenció especial ja que molts abandonen la lectura voluntària en aquesta etapa de la vida. Els bibliotecaris i altres persones que coneixen el creixement psicològic i emocional dels adolescents els haurien d’introduir a la lectura amb una àmplia sèrie de llibres, compatibles amb els seus interessos canviants". Una bona manera per fer-ho seria a través de les biblioteques escolars.

4.12.04

Les biblioteques escolars a la llei d'ensenyament

A la pàgina web del Ministerio de Educación y Cultura hi ha un espai de debat sobre la qualitat en l'ensenyament. Aquest debat és obert a tothom i tothom pot fer les seves aportacions. Cal esmentar que dins del document base, que serveix de guia per a orientar els temes de debat, hi ha un apartat en el que es fa esment al tema de les biblioteques escolars.

Dins del punt 12: la elección como derecho y la pluralidad como valor, a la pàgina 120, es diu que: "Habría que señalar, en este sentido, el apoyo que las Administraciones educativas deben proporcionar para que los centros puedan ofrecer unas bibliotecas escolares decididamente útiles como unidades de trabajo complementarias y como oferta cultural directa y rica para sus alumnos. La biblioteca escolar, en cuanto centro de recursos organizado, proporciona un apoyo continuo al proceso de enseñanza y aprendizaje, ofreciendo a los alumnos una gran diversidad temática sobre todas las áreas curriculares, así como sobre el ocio y aficiones. La biblioteca aporta nuevas oportunidades de aprendizaje, dando acceso a todos al estudio y a la lectura y proporcionando aquellos documentos que son necesarios en los centros para desarrollar la tarea docente. Además, la biblioteca puede prestar un valioso servicio al entorno del centro, del que se beneficien no sólo los alumnos, sino el conjunto de la comunidad".

Esperem que aquesta proposta no es quedi en això, un proposta. Cal recordar que a la Llei del Sistema Bibliotecari de Catalunya (4/1994) ja apareixen les biblioteques escolars, però es queda en aquesta menció, ja que el seu funcionament s'ha de regular, esperem notícies.
Caldria fer entendre a les diferents administracions que la mateixa importància que se li dóna a les biblioteques públiques en tant que fan una gran tasca a nivell social, de comunitat i d'accés a la cultura, les biblioteques escolars són un puntal per a una altra comunitat, l'educativa, en tant que són molts els alumnes que no tenen prou recursos per poder desenvolupar els seus estudis de manera satisfactòria ja que no disposen de les eines necessàries. Des de les biblioteques escolars es posa a l'abast, no només dels alumnes, de tota la comunitat educativa eines de tota mena per augmentar el nivell de qualitat de l'ensenyament (que és el que pretenem, no?), per iniciar els joves en el món no només de la lectura, sinó de la cultura en general. Des de la biblioteca escolar es donen eines per poder ser eficients en el moment de recuperar informació. En aquests moments l'allau informacional pot superar, i de fet supera a molts alumnes, des de la biblioteca escolar es donen pautes per poder no només recuperar, sinó a tenir criteri per triar la informació que necessites, ja que ara per ara el més important no és trobar informació sinó triar la millor.
Per accedir al debat: http://debateeducativo.mec.es/