11.4.10

Les TIC, les TAC i les biblioteques escolars.

El present de l'ensenyament amb l'incorporació dels PC a les aules planteja, com ja hem comentat altres vegades, un nou escenari o paradigma educatiu i les biblioteques escolar, com agent educatiu actiu, ha de plantejar de quina manera afronta el nou repte.

La biblioteca escolar ha d'adaptar-se a aquesta nova realitat i iniciar un camí de connexió, coordinació i convivència amb la web 2.0.

haurien de formar la comissió per a la integració de les TIC als centres escolars:

"És molt important convenir i clarificar les tasques assignades a cadascun dels implicats en la implantació del Pla però també en la gestió del dia a dia de les tecnologies, que han de quedar recollides documentalment. La governança de les tecnologies en el centre pertoca a l'equip directiu que ha d'assignar i delegar les responsabilitats operatives. La constitució d'una comissió TAC de centre, tal com indiquen les instruccions d'inici de curs, pot ser un òrgan útil en aquest sentit, ja que es recomana que estigui composat per un membre de l'equip directiu, el coordinador/a TIC del centre i els coordinadors/res de cicles o caps de Departaments. També és recomanable la incorporació del/la coordinador/a de la biblioteca escolar a aquesta comissió. Entre les responsabilitats que té assignades explícitament, algunes serien les que quedarien reflectides al Pla TAC de centre quan s'elabori -com ara els aspectes organitzatius, curriculars i d'avaluació- i d'altres són aspectes normatius que també cal tenir presents perquè són responsabilitat, en darrera instància, de la direcció."

Aquesta participació és determinant per al desenvolupament del servei i marcarà la línia de treball de la biblioteca, de quina manera s'adaptarà la biblioteca a aquesta nova realitat, què pot aportar...

A les biblioteques escolars se'ls hi presenta un nou repte (un més) que s'ha d'afrontar de manera decidida per adaptar-se a les necessitats i demandes informatives dels alumnes i professors.

Endevant i força!